Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0307 3137 350
Reposted frompaatison paatison viavstane vstane
3939 36b0 350
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaXavax Xavax
4435 4e1a 350
Wrocław
5801 0a2c 350
Charles Reznikoff
Reposted fromrol rol viavstane vstane
5994 0a85 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprecieux precieux
Czasem trzeba pocałować stado żab, żeby trafić na księcia. Tylko ile tych żab naprawdę trzeba pocałować, żeby trafił się książę. Albo jakiś lord chociaż? No i czy to na pewno będzie męski arystokrata, a nie jakaś utajona ropucha? Bo ropuchy mają to do siebie, że się świetnie kamuflują.
— Olga Rudnicka - Do trzech razy Natalie
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
Machając pędzlem po swojemu, czyli różowe, niebieskie i czarne. 
Reposted fromnanosecond nanosecond viaweselefigara weselefigara
6932 5b05 350
Reposted frommalyskurwiel malyskurwiel viakikutiku kikutiku
9091 287c 350
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaveronca veronca
Najcenniejszych przyjaciół spotykamy w najmroczniejszych czasach, bo nie sposób zapomnieć tych, którzy nam pomogli wydobyć się z mroku.
— C. Funke
Reposted fromtillbaka tillbaka vialentilka lentilka
7057 2aaf 350

sosuperawesome:

Paper Cuttings by Rural Pearl on Etsy

Reposted frombleubudgie bleubudgie viakaerion kaerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl